Till innehållet

Folkhälsa och levnadsförhållanden

Hur mår Härrydaborna? Här hittar du samlad statistik om hälsoläget i Härryda kommun. Statistiken fungerar som ett underlag för vilka frågor som ska prioriteras i kommunens folkhälsoarbete.

Framsida på välfärdsbokslut 2019

Välfärdsbokslut

Kommunens välfärdsbokslut beskriver hälsoläget och hur hälsan är fördelad i befolkningen, presenterat över tid och i jämförelse med andra kommuner. Sammanställningen utgår från förändringar och trender hos befolkningen och upprättas vart fjärde år. Välfärdsbokslutet utgör ett av flera viktiga kunskapsunderlag för planering och resursfördelning i kommunens verksamheter.

Välfärdsbokslutet 2019 visar att hälsan hos Härryda kommuns befolkning generellt sett är god och att utvecklingen är positiv. Sedan föregående välfärdsbokslut, som sammanställdes 2015, har det skett förändringar i folkhälsan – både positiva och negativa. Exempelvis är utbildningsnivån och andelen behöriga till gymnasieskolan fortsatt hög, och andelen dagligrökare minskar. Samtidigt ser vi en ökning av andelen med självrapporterade psykiska besvär så som ängslan, oro och ångest, särskilt bland unga kvinnor.

Du kan beställa Välfärdsbokslutet i tryckt format eller ta del av det som pdf.
Välfärdsbokslut 2019 Pdf, 8.3 MB.

Folkhälsodata

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs vartannat år. I Härryda kommun skickas enkäten ut till slumpvis utvalda invånare i åldern 16-84 år. Genom de inkomna svaren får vi värdefull kunskap om Härrydabornas livsvillkor, levnadsvanor och livsstil.
Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten presenterar på sin webbplats två webbaserade verktyg för att presentera statistik över hälsans bestämningsfaktorer och hälsoutfall. Här kan du se interaktiv statistik över hälsoläget i Härryda kommun i förhållande till Västra Götalandsregionen och riket.
Folkhälsomyndigheten - kommunfakta Länk till annan webbplats.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - LUPP

Cirka 1 000 ungdomar i Härryda kommun besvarade under 2020 en undersökning om hur det är att vara ung idag. Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i vår kommun mår och hur de uppfattar möjligheten till inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och vilka framtidsplaner de har. Tidigare genomfördes LUPP enkät i Härryda kommun år 2013 och 2017.
Ungas levnadsvillkor i Härryda kommun - LUPP 2020 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Ulrika Aebeloe, utvecklingsledare folkhälsa

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-14