Lyssna

Budget för 2020

Den 17 juni antog kommunfullmäktige majoritetens budget för 2020 och plan för 2021-2024. Inför 2020 innebär budgeten att kostnaderna behöver minska med 44 miljoner kronor, jämfört med tidigare plan.

Vad händer just nu?

Nu är de ekonomiska ramarna för kommunens sektorer satta inför 2020. Genom den antagna budgeten får kommunstyrelsen och välfärdsnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att planera verksamheterna utifrån de nya ramarna. Det arbetet sker i höst och formuleras i verksamhetsplaner för respektive nämnd, med beslut i november 2019.

Hur påverkar det ekonomiska läget vår kommunala service och verksamhet?

Under våren tog förvaltningen fram en ekonomisk bedömning inför kommande år, med förslag på hur olika verksamheter skulle kunna anpassas till de nya förutsättningarna. Underlaget ligger till grund för budgeten som kommunfullmäktige beslutat om, men det är ännu inte klart hur och var nämnderna väljer att genomföra kostnadsminskningarna. Kommunikation kommer ske löpande med berörda verksamheter, under höstens planeringsarbete.

Det nya ekonomiska läget beror bland annat på att:

  • Skatteintäkterna inte ökar lika mycket som tidigare.
  • Statsbidragen är lägre.
  • Kostnaderna i vissa verksamheter ökar mer än vad vi räknat med.