Årsredovisning 2021

Året slutar på ett rekordstort ekonomiskt resultat på 261 miljoner kronor, vilket är 225 miljoner bättre än budgeterat.

Cirkeldiagram om hur kommunens pengar fördelades mellan olika verksamheter under 2021.

Så här fördelades tre miljarder kronor under 2021:

33 % grundskola och fritidshem
26 % omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
14 % förskola och familjedaghem
9 % gymnasium och vuxenutbildning
6 % individ och familjeomsorg
5 % kultur, fritid och kulturskola
3 % gator, vägar och parker
3 % övrigt, räddningstjänst med mera
1 % politisk verksamhet

Årets resultat: + 261 miljoner kronor

Årets resultat på 261 miljoner kronor är 225 miljoner bättre än budgeterat. Resultatet motsvarar åtta procent av kommunens omsättning som är tre miljarder. Det är det största ekonomiska överskottet någonsin och beror till stor del på tillfälliga intäkter som försäljning av mark i Landvetter och Hindås för 84 miljoner samt statliga bidrag för pandemin på 71 miljoner kronor. Under året investerades 233 miljoner i bland annat skolor,
idrottshallar samt gator och vägar.

Resultatutveckling 2017-2021

Kommunstyrelsens och välfärdsnämndens ordförande kommenterar

Per Vorberg

Per Vorberg

Maria Kornevik Jakobsson

Maria Kornevik Jakobsson

Maria Kornevik Jakobsson, välfärdsnämndens ordförande (C):

– Välfärdsnämndens ansvarsområden – socialtjänst samt utbildning, kultur och fritid –
har även 2021 fått anpassas efter pandemin. Verksamheterna har ställt om, men få har behövt
ställa in, vilket vi är tacksamma för. En eloge till personalen, inte minst de som gått in och stöttat
i andra verksamheter när det var som tuffast.
– Vi har arbetat vidare med processen ”Sveriges bästa skola”. Under året har vi bland annat
fokuserat på skolfrånvaron hos så kallade hemmasittare och en satsning görs nu för att stödja dessa elever så att de kan fullfölja sin skolgång.
– Härryda ska fortsätta utvecklas i en positiv riktning och vi ska satsa på skolan, på fritidsaktiviteter för alla, minska arbetslösheten, minimera behovet av försörjningsstöd samt erbjuda bostäder i olika former till våra äldre.

Kommundirektörens kommenterar

Peter Lönn

Peter Lönn

Tillgångar och soliditet

Tillgångar

Kommunens tillgångar består främst av lokaler som till exempel skolor och idrottshallar, men också av vägar och annan infrastruktur. Tillgångarna minskade med 341 miljoner kronor under året på grund av
att verksamheten för vatten och avfall (reningsverk, ledningar, återvinningsstationer med mera) fördes över till ett kommunägt bolag; Härryda Vatten och Avfall AB.

Totala tillgångar: 3 358 miljoner kronor
Vinster genom åren: 1 470 miljoner kronor

Soliditet 44 procent

Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansierats av vinster. Den speglar också vår finansiella styrka på sikt. 2021 ökade soliditeten med 12 procentenheter, där hälften kan kopplas till att det
nybildade bolaget Härryda Vatten och Avfall tog med sig sina tillgångar och skulder. Resterande sex procent beror på årets goda resultat.

Intäkter, kostnader, resultat m m per invånare

Var kom kommunens pengar ifrån 2021?

Var kom kommunens pengar ifrån 2021?

Intäkter

procentuell fördelning

Skatter och kommunekonomisk utjämnning

79%

Avgifter t ex för barnomsorg och vård

3%

Bidrag t ex statsbidrag

6%

Försäljning t ex av utbildningsplatser

5%

Övriga intäkter t ex hyror

7%

Befolkning och bostäder

Befolkningsstatistik 2021


Härryda kommun

Sverige

Antal invånare

39 006

10 452 326

Andel invånare upp till 15 år

23%

19%

Andel invånare 65 år och äldre

16%

20%

Medelålder

39,5

41,6

Arbetslöshet 16-64 år

3,6%

7,2%

Arbetslöshet 18-24 år

4,5%

8,7%

Kort om framtiden

Årets goda resultat är framför allt en konsekvens av tillfälliga intäkter och överskottet kan därför inte användas för planering av nuvarande verksamheter. Överskottet stärker däremot kommunens möjligheter på sikt genom att vi kan minska låneskulden, finansiera investeringar och fortsätta satsa på kärnverksamheterna. Överskottet bidrar också till att vi kan vara ekonomiskt uthålliga i en situation med en ytterst osäker omvärld.

Härryda kommun ska fortsätta bygga framtiden. Här ska både människor och företag växa och utvecklas. Vi har höga ambitioner och när det gäller bland annat utbildning, boende, näringsliv och hållbarhet ska vi ligga i framkant. Precis som övriga kommuner står vi inför utmaningar med en växande andel äldre befolkning där
behoven ökar snabbare än inkomsterna. Därför utvecklar vi våra arbetssätt samtidigt som vi behöver prioritera vad som ska finansieras med skatter och vad som måste finansieras på annat sätt. Verksamheter i olika driftsformer och med olika ägare kommer att bli allt vanligare.

Med reservation för utvecklingen i omvärlden så ser kommunens ekonomi stabil ut de närmaste åren. Det finns förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling, samtidigt som vi kan rusta oss för framtida utmaningar.

Årsredovisningar 2008-2020

Verksamhetsberättelser 2020