Årsredovisning 2020

Här presenteras årsredovisningen för 2020 i korta drag. Året slutar på ett historiskt stort ekonomiskt resultat på 234 miljoner kronor, vilket är 180 miljoner bättre än budgeterat. Årsredovisningen beslutades av kommunfullmäktige den 25 mars 2021.

Cirkeldiagram om hur kommunens pengar fördelades mellan olika verksamheter under 2020.

Så här fördelades tre miljarder kronor under 2020.

Årets resultat: + 234 miljoner kronor

Försäljningar av mark i industriområden och för bostäder i Landvetter, Mölnlycke och Rävlanda stärker också resultatet med 17 miljoner kronor. Under året investerades nästan 400 miljoner i bland annat nya ledningar för vatten och avlopp, vattenverk, skolor, idrottshallar samt gator och vägar.

Resultatutveckling 2016-2020

Kommunstyrelsens och välfärdsnämndens ordförande kommenterar

Per Vorberg

Per Vorberg

Maria Kornevik Jakobsson

Maria Kornevik Jakobsson

Maria Kornevik Jakobsson, välfärdsnämndens ordförande (C):

– Pandemin har präglat året och inom välfärdsnämndens ansvarsområden; socialtjänst samt utbildning, kultur och fritid har mycket fått ställas om, däremot är det bara en liten del som fått ställas in, vilket vi är glada för.

– Vi har arbetat vidare med processen ”Sveriges bästa skola” och tillsammans med lärare och rektorer har vi identifierat studiero, trygghet och ökad kunskap som de viktigaste nycklarna för att nå dit. Arbetet mot Sveriges lägsta arbetslöshet har fortsatt, trots årets stora prövningar.

– Härryda ska fortsätta utvecklas i en positiv riktning och vi ska satsa på skolan, på fritidsaktiviteter för alla, minska arbetslösheten, minimera behovet av försörjningsstöd samt få fram bostäder i olika former till våra äldre.

Kommundirektörens kommenterar

Peter Lönn

Peter Lönn

– Arbetet för att bli Sveriges bästa näringslivskommun resulterade i ännu en topplacering som nummer sju i landet och bäst i Göteborgsregionen.

Tillgångar och soliditet

Tillgångar

Våra tillgångar består främst av lokaler som till exempel skolor och idrottshallar, men också av vägar och annan infrastruktur. Tillgångarna var vid årets slut värda 3,7 miljarder kronor, där ungefär en tredjedel finansierades av tidigare års resultat.

Totala tillgångar: 3 699 miljoner kronor
Vinster genom åren: 1 192 miljoner kronor

Soliditet

Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansierats genom vinster. Den speglar också vår finansiella ställning på sikt. 2020 ökade soliditeten med en procentenhet, vilket är positivt.

Intäkter, kostnader, resultat m m per invånare

Så här fördelades kommunens pengar 2020

Cirkeldiagram över hur kommunens pengar fördelades under 2020

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Så här fördelades tre miljarder kronor 2020

Verksamhet

Procentuell fördelning

Grundskola och fritids

32%

Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

26%

Förskola och familjedaghem

15%

Gymnasium och vuxenutbildning

9%

Individ och familjeomsorg

7%

Kultur, fritid och kulturskola

4%

Gator, vägar och parker

3%

Övrigt, räddningstjänst med mera

3%

Politisk verksamhet

1%

Var kom kommunens pengar ifrån 2020?

Var kom kommunens pengar ifrån 2020?

Intäkter

procentuell fördelning

Skatter och kommunekonomisk utjämnning

77%

Avgifter t ex för barnomsorg, vård, vatten, avlopp

7%

Bidrag t ex statsbidrag

8%

Försäljning t ex av utbildningsplatser

5%

Övriga intäkter t ex hyror

3%

Coronapandemin har präglat året

Pandemin har präglat förvaltningens arbete och för verksamheterna har det krävts snabba omställningar för att följa myndigheternas råd och beslut. Fokus har varit att minska smittspridningen, samtidigt som vård, utbildning och annan service ska fungera. Sex av kommunens sju äldreboenden har haft brukare med konstaterad covid-19, även ett fåtal inom hemtjänst och funktionsstöd har drabbats.

2020 har innehållit allt från besöksförbud på äldreboenden och gruppbostäder till distansundervisning på Hulebäcksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan. Förskolor och andra verksamheter har fokuserat på utomhusaktiviteter, samtidigt som den digitala kommunikationen ökat enormt. Året har också präglats av ett lösningsfokus; vi införde stödlinjen till 70-plussare, producerade skyddsförkläden, anordnade ett ”coronasäkert” studentfirande på Hulebäck – bland mycket annat.

Årets kostnader för pandemin beräknas till drygt 30 miljoner kronor, kostnader som kompenseras av statliga bidrag.

Befolkning och bostäder

Totalt har det byggts 737 bostäder under 2016–2020, varav 201 under förra året. Kommande femårsperiod planeras för 3 500 nya bostäder, de flesta i flerbostadshus.

Befolkningsstatistik 2020


Härryda kommun

Sverige

Antal invånare

38 246

10 379 295

Andel invånare upp till 15 år

23%

19%

Andel invånare 65 år och äldre

17%

20%

Medelålder

39,5

41,4

Arbetslöshet 16-64 år

5,0%

8,8%

Arbetslöshet 18-24 år

7,0%

11,8%

Härryda kommun i jämförelse med medelkommunen

Härryda kommun i jämförelse med medelkommunen

Avser 2019


Härryda kommun

Medelkommun

Antal invånare


37 977

35 612

Befolkningsförändring 2008-2018


10,5%

9,6%

Invånare under 18 år


26,3%

21,1%

Invånare över 64 år


16,3%

20,0%

Utrikes födda


11,9%

19,6%

Invånare med eftergymnasial utbildning (25-64 år)


51%

44%

Medianinkomst (20 år och äldre)


358 617 kr

296 484 kr

Skatteintänkter per invånare


53 088 kr

45 662 kr

Resultat per invånare


2 258 kr

1 095 kr

Andel elever i årskurs 9 som uppnått målen i alla ämnen


85,1%

72,8%

Andel elever som fullföljt gymnaiseskolan


77,8%

70,8%

Kostnad per invånare i jämförelse

Kostnad per invånare i jämförelse

Avser 2019

Härryda kommun

Mediankommun

Förskoleverksamhet, fritids

10 909 kr

7 962 kr

Utbildning

20 710 kr

18 454 kr

Individ- och familjeomsorg

4 114 kr

4 891 kr

Äldre och funktionshindrade

16 916 kr

20 345 kr

Kultur

1 249 kr

1 142 kr

Fritid

1 222 kr

1 507 kr

Infrastruktur

3 044 kr

3 758 kr

Kort om framtiden

I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här ska både människor och företag ha möjlighet att växa och utvecklas. Vi har höga ambitioner och när det gäller bland annat utbildning, näringsliv och boende ska vi ligga framkant.

Precis som övriga kommuner står vi inför en demografisk utmaning där behoven ökar snabbare än inkomsterna. På sikt ställer det krav på förändrat arbetssätt, men också på hårdare prioritering av vad som ska finansieras med skatter och vad som måste finansieras på annat sätt. Att erbjuda verksamheter i olika driftsformer och med olika ägare kommer att bli allt vanligare. För de närmaste åren ser kommunens ekonomi stabil ut. Det finns förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling, samtidigt som vi kan rusta oss för framtida utmaningar.

Årsredovisningar 2008-2019

Verksamhetsberättelser 2020