Ekonomi och budget 2022

I Härryda kommuns budget går det mesta till utbildning och socialtjänst. 2022 beräknas de totala kostnaderna bli 2 766 miljoner kronor. Årets resultat budgeteras till 66 miljoner kronor.


Härryda kommuns intäkter kommer från:

Intäkter

Summa

Skatter

2 194 mkr

Kommunalekonomisk utjämning med mera

259 mkr

Avgifter och övriga finansiella intäkter

379 mkr

Totalt

2 832 mkr


Så här fördelas pengarna (i procent)

Grafisk illustration av fördelningen av skattepengar över kommunens olika verksamhetsområden 2021.

33 % grundskola och fritids
26 % omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
14 % förskola och familjedaghem
9 % gymnasium och vuxenutbildning
6 % individ och familjeomsorg
5 % kultur, fritid och kulturskola
3 % gator, vägar och parker
3 % övrigt, räddningstjänst med mera
1 % politisk verksamhet