Myndighetsutskott

Inom välfärdsnämnden finns det ett myndighetsutskott. Utskottets uppgift är att besluta på nämndens vägnar i individärenden på socialtjänstens och det offentliga utbildningsväsendets område där det råder delegationsförbud för tjänstemän, till den del möjligheten att delegera inte begränsas i lag.

Myndighetsutskottet ska för nämndens räkning granska de beslut i individärenden som fattas av kommunens tjänstemän med stöd av delegation enligt 7 kap. 5 § Kommunallagen (KL).

Myndighetsutskottet består av fem ledamöter samt tre ersättare 2019-2022,

Ledamöter

Ersättare

Tillfälliga ersättare

Oskar Sköld (S)
Kristina Andrén (M)
Inger Axelsson (KD)

Kontakt

Therese Melkersson
sekreterare
031-724 87 63
therese.melkersson@harryda.se

Relaterad information

Hösten
2 (reserv), 16, 30 augusti
13, 27 september
11, 25 oktober
8, 22 november
6, 20 december