Till innehållet

Revisorer

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett korrekt sätt. För detta arbete utser fullmäktige revisorer.

Revisorerna är oberoende och granskar objektivt och självständigt kommunens alla verksamheter samt prövar om de bedrivs enligt god revisionssed:

  • Om verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.
  • Om räkenskaperna är rättvisande.
  • Om den interna kontrollen är tillräcklig.
  • Om man tillstyrker ansvarsfrihet för årets verksamheter.

I uppdraget ingår också att granska de kommunala bolagen och den kommunala stiftelsen. Revisorerna är en del av den offentliga verksamheten, med samma krav på tillgänglighet och insyn som andra myndigheter, och strävar efter öppenhet och tillgänglighet i sitt arbete. Revisorerna biträds av sakkunnigt revisionsbiträde från PwC.

Revisorer 1 januari 2023 - 31 december 2026

Kontakt

Ingegerd Helén, ordförande

Johan Göthberg, dataskyddsombud

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-02