Peter Herrmann (L)

  • Ledamot i miljö- och bygglovsnämnden 2019-2022
  • Ersättare i välfärdsnämnden 9 december 2021-2022
  • Ersättare till kommunens ombud i Gryaab 2019-2022
  • Ersättare till kommunens gode män i lantmäteriförrättningar, jord- och skogsbruksfrågor 2019-2022
  • God man vid lantmäteriförrättningar, tätortsfrågor 2019-2022