Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämndens uppgift att förhindra att personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, ska drabbas av rättsförluster.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare samt kontrollerar att de utövar sitt uppdrag på ett gott sätt. Nämnden beslutar även om arvoden och ersättningar till gode män, förvaltare, särskilt förordnade vårdnadshavare/förmyndare samt till särskilt förordnade förmyndare och medförmyndare.

Observera att föräldrar som är förmyndare för sina barn står under överförmyndarnämndens tillsyn, oavsett om barnet har egna tillgångar eller inte.

Överförmyndare i samverkan

Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille har sedan tidigare en gemensam organisation för överförmyndarfrågor. Från och med 1 januari 2019 har de även en gemensam nämnd, vilket ger en mer rättssäker och effektiv hantering av nämndärenden.

Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare varav Härryda kommun har en ledamot och en ersättare. Nämnden sammanträder en gång i månaden i Mölndal.

Ledamot
Ing-Marie Rydén Höök (L)

Ersättare
Birgitta Berntsson (S)

Kontakt

Välkommen att kontakta det gemensamma kontoret i Mölndal:
Information på Mölndals stads webbplats Länk till annan webbplats.