Till innehållet

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (som också är krisledningsnämnd) utses av kommunfullmäktige och ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. Kommunstyrelsen har hand om samtliga verksamheter som kommunfullmäktige beslutat att inte lägga på annan nämnd, bolag, stiftelse eller förening.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet, samt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen är också krisledningsnämnd.

Ledamöterna sammanträder en gång i månaden och mötena är inte offentliga.
Möten, handlingar och protokoll
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens ekonomiutskott bereder budget och övriga ekonomiskt relaterade ärenden till kommunstyrelsen samt utgör forum för samråd, ömsesidig dialog och information i tidigt skede mellan kommunstyrelsen och förvaltningen.
Ekonomiutskottet

Kommunstyrelsens rådgivande organ

Under kommunstyrelsen sorterar även:

Kontakt

Matilda Johansson, sekreterare

Per Vorberg, ordförande

Johan Göthberg, dataskyddsombud

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-09