Utskott för arbete med ny översiktsplan (ÖP-utskott)

Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2021, § 369 att inrätta ett utskott för arbete med ny översiktsplan (ÖP-utskott).

Utskottet ska bereda ärendet om samrådsförslag till ny översiksplan och fastställa förslag till kommunstyrelsen. Utskottet är styrgrupp för översiktsplanarbetet och ett forum för dialog.

ÖP- utskottet består av fem ledamöter för perioden 21 oktober 2021-31 december 2022.