Protokoll och handlingar 5 maj 2022

Här kan du ta del av protokoll och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2022.

Protokoll

Protokoll publiceras här cirka en vecka efter kommunstyrelsens sammanträde. Ibland kan det vara två protokoll till samma sammanträde.

Protokollen publiceras utan underskrift, vill du ha en signerad kopia kontakta kommunsekreteraren, matilda.johansson@harryda.se

Protokoll §§ 181-185, 187-216 Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll § 186 Pdf, 298.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Presentation av Bugärde Utveckling AB - Bugärde 11:1 m.fl.
  Bugärde Utveckling AB
 3. Presentation av Ekeblad bostad AB - Kullbäckstorp 2:357; 2:14 och 2:7 samt Wendelsberg 1:48
  Ekeblad bostad AB, Skeddalen facilitering AB
 4. Presentation av Johanneberg science park inför förslag om samarbete och delägarskap
  Johanneberg Science Park AB
 5. Information om förslag till granskningsyttrande och yttrande inför tillåtlighetsprövning gällande ny järnväg mellan Göteborg och Borås, en del av nya stambanor (30 min)
  Henrik Yngve
 6. Upphandling av entreprenör för invändig renovering mangårdsbyggnaden Råda säteri
  SEKRETESS
 7. Redovisning av uppdrag om stadsbyggnadsstudie för Landvetter centrum samt förslag om antagande Pdf, 104.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 8. Uppdrag att utreda kostnader för överdäckning av riksväg 40 vid Landvetter centrum Pdf, 151.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Tillfälligt tillägg till avtal om kommunal samverkan avseende serveringstillstånd och tillsyn samt taxan år 2022 Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 10. Upphävande av utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 11. Svar på motion om att bli Sveriges miljöbästa kommun 2022 Pdf, 609.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 12. Mottagare av hållbarhetspris 2022 Pdf, 169.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 13. Uppdrag att upprätta detaljplan för Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112, i Landvetter Pdf, 11.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 14. Planavtal för Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
 15. Ramavtal för Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112 Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 16. Uppdrag att upprätta detaljplan för Slamby 1:27 Pdf, 11.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 17. Planavtal för detaljplan Slamby 1:27 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 18. Ramavtal Slamby 1:27 Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 19. Planbesked för Hönekulla 1:96 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 20. Köpekontrakt för försäljning av Kullbäckstorp 1:195 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 21. Begäran om startbesked av investeringsprojekt för utbyggnad av trafiksäkra cykel- och skolvägar Pdf, 7.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 22. Instruktion till vattenrådsrepresentanter gällande samordnare i Mölndalsåns vattenråd Pdf, 311.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 23. Redovisning av uppdrag om långsiktig plan för aktivitetsområdet vid Djupedalsäng samt uppdrag om genomförande Pdf, 758.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 24. Dokumenthanteringsplan IT-funktionen, sektorn för teknik och förvaltningsstöd Pdf, 416.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 25. Redovisning av uppdrag om uppdatering av instruktion för rådet för funktionshinderfrågor samt fastställande av instruktion för rådet för tillgänglighet och delaktighet Pdf, 722.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 26. Förslag från rådet för idéburna organisationer om idéburet offentligt partnerskap Pdf, 312.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 27. Uppdrag till ekonomiutskottet att bereda ärenden kopplade till kommunstyrelsens uppdrag utifrån ny politisk organisation Pdf, 319.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 28. Redovisning av inkomna planbesked 2022 Pdf, 12.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 29. Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per februari 2022 Pdf, 667 kB, öppnas i nytt fönster.
 30. Delgivningar 2022 Pdf, 40.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 31. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 Pdf, 233.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 32. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2022 Pdf, 140.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 33. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2022 Pdf, 156.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 34. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2022 Pdf, 142.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 35. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2022 Pdf, 140.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillkomna ärenden,
Initiativärende om otillåten andrahandsuthyrning i Förbos bostadsbestånd Pdf, 571.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Matilda Johansson, kommunsekreterare
031-724 87 59 matilda.johansson@harryda.se

Beslutsunderlag

I handlingarna hänvisar vi ibland till separata handlingar som inte finns med i materialet. Vill du ta del av dessa är du välkommen att kontakta kommunsekreteraren:
031-724 87 59
matilda.johansson@harryda.se