Protokoll och handlingar 27 maj 2021

Här kan du ta del av protokoll och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2021.

Protokoll

Protokoll publiceras här cirka en vecka efter kommunstyrelsens sammanträde. Ibland kan det vara två protokoll till samma sammanträde.

Protokollen publiceras utan underskrift, vill du ha en signerad kopia kontakta kommunsekreteraren, matilda.johansson@harryda.se

Protokoll §§ 206, 243, 245 Pdf, 774.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll §§ 187-205, 207-242 Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Information från Västtrafik om kommande förändringar för 600-bussarna och lokaltrafiken i Mölnlycke
  Västtrafik, Sara Karlsson
 3. Återkoppling på rapporten framtagen av kommunstyrelsens arbetsgrupp för kollektivtrafikfrågor samt information om kommunens svar på Västtrafiks frågor till höstens dialogmöte om trafikplan 2023
  Henrik Yngve
 4. Information om förslag till yttrande över samråd 3 för ny järnväg Göteborg-Borås
  Hanna Henningsson
 5. Information kring gestaltning och arbetet med Viola Gråstens plats, torget inom Mölnlycke Fabriker
  Lovisa Gustafsson, Eva- Britt Kourtev och Matilda Svenning
 6. Information om Viable Cities och projektansökan från Landvetter Södra Utveckling AB och Härryda kommun Pdf, 223.8 kB, öppnas i nytt fönster.
  Maria Ådahl
 7. Budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar för Härryda kommun Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
  Synpunkter från Lärarförbundet på förvaltningens bedömning Pdf, 149.7 kB, öppnas i nytt fönster.
  Synpunkter från Vision på förvaltningens bedömning Pdf, 347.4 kB, öppnas i nytt fönster.
  Majoriteten - Budget 2022 För Härryda kommun med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar Pdf, 949.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 8. Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke Pdf, 947 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Tilläggsavtal avseende fastighetsöverlåtelseavtal för del av Härryda Mölnlycke 1:168 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
 10. Tillfälligt tillägg till avtal om kommunal avtalssamverkan avseende serveringstillstånd och tillsyn samt taxa år 2021 Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 11. Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för Tolkförmedlingen Väst 2020 Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 12. Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB Pdf, 1018.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 13. Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB Pdf, 885.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 14. Rapportering av avtalssamverkan 2020 Pdf, 349.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 15. Framflyttat startdatum för införandet av nytt stödsystem, Strategier och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
 16. Svar på motion om hedersomnämnande HBTQ Pdf, 854 kB, öppnas i nytt fönster.
 17. Svar på motion om att göra Härryda till en kranmärkt kommun Pdf, 613.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 18. Behandling av bordlagt ärende: Svar på motion om att utreda en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet i Björröd och bostadsområdet i Skällsjöås Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 19. Ekonomisk månadsuppföljning med verksamhetsuppföljning per mars 2021 Pdf, 845.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 20. Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 4198-21 gällande laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut avseende lokalkostnadsersättningsmodell Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 21. Planbesked för del av Hindås 1:124 Pdf, 21.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 22. Försäljning av fastigheten Önneröd 1:251 Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 23. Yttrande till Trafikverket i samråd 3 gällande ny järnväg mellan Göteborg – Borås, en del av nya stambanor Pdf, 433.1 kB, öppnas i nytt fönster.
  Ta del av samrådsunderlaget på Trafikverkets sida här Länk till annan webbplats.
  Ordförandens förslag till beslut KS 210527 - Samrådsyttrande 3 Ny järnväg Göteborg-Borås Pdf, 188.2 kB.
 24. Medfinansieringsavtal - Stängselåtgärd på bandel 641- Kust- till Kustbanan Rävlanda Pdf, 696.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 25. Lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på Fläskebovägen och Kurirvägen Pdf, 679.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 26. Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Kurirvägen Pdf, 640.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 27. Redovisning av uppdrag om trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikslag Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 28. Startbesked för investeringsprojekt trafikmiljöåtgärder Pdf, 466.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 29. Startbesked investeringsprojekt för initiala åtgärder enligt K2020 Pdf, 9.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 30. Uppdrag om översyn av medborgarförslag Pdf, 138.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 31. Uppdrag om framtagande av koncept för utbildningslokaler Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
 32. Uppdrag om översyn av taxor samt regler för tidfördelning av kommunala anläggningar för kultur-, förenings- och fritidsändamål Pdf, 252.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 33. Svar med anledning av revisorernas grundläggande granskning 2020 Pdf, 381.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 34. Svar med anledning av revisorernas granskning av intern kontroll 2020 Pdf, 483.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 35. Svar med anledning av revisorernas granskning av projektstyrningen av byggnationen av överföringsledningar för dricks och spillvatten mellan Landvetter-Hindås m.m. Pdf, 821.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 36. Svar på medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun Pdf, 330.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 37. Svar på medborgarförslag om cykelled mellan R40 och E20 Pdf, 308 kB, öppnas i nytt fönster.
 38. Svar på medborgarförslag om ändrad placering av återvinningsanläggning vid Salmeredsvägen Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 39. Svar på medborgarförslag om belysning av utegym vid Finnsjögården Pdf, 237.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 40. Svar på medborgarförslag om belysning av utegym vid Finnsjögården Pdf, 180.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 41. Svar på medborgarförslag om elljus till styrketräningsplats vid Finnsjön Pdf, 239.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 42. Svar på medborgarförslag om elljusspår i Pixbo Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 43. Svar på medborgarförslag gällande upplyst väg till skolan, Östergårdsvägen Pdf, 977.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 44. Svar på medborgarförslag om tjänstemanadragning Pdf, 265.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 45. Svar på medborgarförslag om att göra en lokaliseringsutredning för ny skola i Mölnlycke Pdf, 787.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 46. Statistiska uppgifter per mars 2021 Pdf, 322.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 47. Inkomna skrivelser 2021 Pdf, 732.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 48. Delgivning av protokoll från råd 2021 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 49. Delgivningar 2021 Pdf, 21.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 50. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 Pdf, 243.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 51. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2021 Pdf, 134.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 52. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2021 Pdf, 146.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 53. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2021 Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster.
 54. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2021 Pdf, 136.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 55. Antagande av leverantör för skogsförvaltning
  SEKRETESS
 56. Antagande av entreprenör för vinterväghållning
  SEKRETESS
 57. Antagande av entreprenör för utbyggnad av Gärdesområdet
  SEKRETESS

  Tillkomna ärenden,
  Initiativärende om information om Härrydas handlingsalternativ för att stoppa tågplanerna Pdf, 126.6 kB, öppnas i nytt fönster.

  Initiativärende om kalkylverktyg för Landvetter södra Pdf, 122.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Matilda Johansson, kommunsekreterare
031-724 87 59 matilda.johansson@harryda.se

Beslutsunderlag

I handlingarna hänvisar vi ibland till separata handlingar som inte finns med i materialet. Vill du ta del av dessa är du välkommen att kontakta kommunsekreteraren:
031-724 87 59
matilda.johansson@harryda.se