Protokoll och handlingar

Här kan du ta del av protokoll och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 26 augusti 2021

Protokoll

Protokoll publiceras här cirka en vecka efter kommunstyrelsens sammanträde. Ibland kan det vara två protokoll till samma sammanträde.

Protokollen publiceras utan underskrift, vill du ha en signerad kopia kontakta kommunsekreteraren, matilda.johansson@harryda.se

Protokoll §§ 258-309 Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Information om arbetet med total genomlysning av helheten på Råda säteri
  Birgitta Flärdh och Per-Arne Larsson
 3. Information om ansökan om planbesked för delar av Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112
  Next step och Balder
 4. Behandling av återremitterat ärende: Antagande av ny energi- och klimatplan Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
  Ordförandens förslag till beslut Pdf, 163.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 5. Genomförandeavtal för detaljplan för Råda 1:1 m.fl Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 6. Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke, Härryda kommun Pdf, 24.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 7. Revidering av ägardirektiv för Förbo AB Pdf, 981 kB, öppnas i nytt fönster.
 8. Policy gällande alkohol och droger i Härryda kommun Pdf, 506 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Redovisning av uppdrag att se över styrande dokument gällande deltagande på distans vid politiska sammanträden samt antagande av anvisningar för deltagande på distans vid politiska sammanträden Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
 10. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2022 Pdf, 160.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 11. Rapport om fritid för barn och unga samt civilsamhällets roll i framtiden från beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling Pdf, 457.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 12. Förtydligande av beredningen för demokratifrågors uppdrag Pdf, 288.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 13. Svar på motion gällande bevarande av skyddsvärd natur i Härryda kommun Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 14. Svar på motion om barnkonventionen som lag Pdf, 598.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 15. Svar på motion om konkurrensutsättning av näringslivsenheten Pdf, 547 kB, öppnas i nytt fönster.
 16. Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2021 Pdf, 644.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 17. Finansiering av Mölndalsåns vattenråd Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.
  Ordförandens förslag till beslut Pdf, 112.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 18. Startbesked för investeringsprojekt för utbyggnad av trafiksäkra cykel- och skolvägar Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 19. Försäljning av Bårhult 1:155 Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 20. Uppdrag att upprätta detaljplan för Landvetter 6:15 med flera i Landvetter Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 21. Planbesked för del av Tahult 4:2 Pdf, 13.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 22. Planbesked för del av Björröd 1:13 Pdf, 9.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 23. Policy för tillgänglighet Pdf, 665.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 24. Redovisning av uppdrag att utvärdera genomförd upphandlingsprocess för köp av lastbil med kran och lastväxlare Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 25. Förslag från arbetsgruppen för politiskt inspel på samrådshandling för ny översiktsplan Pdf, 510.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 26. Uppdrag att utreda hur kommunens skog bör förvaltas på bästa sätt Pdf, 146.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 27. Förslag på extra kommunstyrelsesammanträde 7 oktober 2021 Pdf, 141.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 28. Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2022 Pdf, 145.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 29. Svar med anledning av revisorernas granskning av kommunens arbete med att beakta barnkonventionen Pdf, 539.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 30. Behandling av bordlagt ärende: Initiativärende om kalkylverktyg för Landvetter södra Pdf, 452.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 31. Svar på medborgarförslag om pumptrack Pdf, 452.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 32. Svar på medborgarförslag om Bårhults företagspark gång- och cykelbana Pdf, 845 kB, öppnas i nytt fönster.
 33. Svar på medborgarförslag om allmän padelbana Pdf, 256.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 34. Svar på medborgarförslag om padelhall Pdf, 264.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 35. Svar på medborgarförslag om padelhall på grusplan i Djupedal Pdf, 246.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 36. Svar på medborgarförslag om bättre säkerhet nödvändig för barn i Hindås vid Hindås stationsväg Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 37. Svar på medborgarförslag om att Härryda kommun bör verka för att SKR omfattas av offentlighetsprincipen Pdf, 311.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 38. Svar på medborgarförslag om att Härryda kommuns representanter bör diarieförainkomna SKR handlingar Pdf, 313.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 39. Avsägelse från Madeleine Söderlund (KD) som ledamot i pensionärsrådet, samt fyllnadsval
 40. Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av revisorernas grundläggande granskning 2020 Pdf, 643.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 41. Delgivning av välfärdsnämndens beslut om verksamhetsberättelse 2020 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 42. Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per februari 2021 Pdf, 756.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 43. Delgivning av protokoll från råd 2021 Pdf, 983.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 44. Delgivningar 2021 Pdf, 47.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 45. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 Pdf, 471.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 46. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2021 Pdf, 185.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 47. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2021 Pdf, 149.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 48. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2021 Pdf, 138 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillkomna ärenden -


Kontakt

Matilda Johansson, kommunsekreterare
031-724 87 59 matilda.johansson@harryda.se

Beslutsunderlag

I handlingarna hänvisar vi ibland till separata handlingar som inte finns med i materialet. Vill du ta del av dessa är du välkommen att kontakta kommunsekreteraren:
031-724 87 59
matilda.johansson@harryda.se