Protokoll och handlingar 23 september 2021

Här kan du ta del av protokoll och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 23 september 2021.

Protokoll

Protokoll publiceras här cirka en vecka efter kommunstyrelsens sammanträde. Ibland kan det vara två protokoll till samma sammanträde.

Protokollen publiceras utan underskrift, vill du ha en signerad kopia kontakta kommunsekreteraren, matilda.johansson@harryda.se

Protokoll §§ 310 -339 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Nämnden för överförmyndare i samverkan - Uppsiktsplikt
  Sofia Alkvist, Amanda Brown Stjärnå, Christina Äng, Ing-Marie Rydén Höök
 3. Information om stadsbyggnadsstudierna för Landvetter respektive Mölnlycke
  Matilda Svenning
 4. Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter Pdf, 520.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 5. Översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 6. Ändring i taxa för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE, och taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd Pdf, 666.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 7. Borgen för Härryda vatten och avfall AB Pdf, 173.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 8. Kommunstyrelsens budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar
  Majoritetens förslag till KS - Mål, inriktning och budget 2022 Pdf, 517.2 kB, öppnas i nytt fönster.
  Socialdemokraternas mål inriktning och budget för KS 2022 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 9. Uppdrag att ta fram förslag på hur behovet och efterfrågan av ytterligare idrottshall i Mölnlycke ska tillgodoses Pdf, 166.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 10. Utökad investeringsbudget för renovering av mangårdsbyggnaden samt redovisning av uppdrag om genomlysning av Råda säteri Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 11. Redovisning av uppdrag att utreda möjligheterna till en central inköpsfunktion Pdf, 214.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 12. Återrapport om uppdrag att införa porrfilter på kommunens datorer och accesspunkter Pdf, 654.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 13. Planavtal för Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112 Pdf, 8.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 14. Begäran om planbesked för Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112 Pdf, 14.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 15. Modifierat uppdrag för planarbete på Bocköhalvön Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 16. Yttrande om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen – Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 17. Redovisning av inkomna planbesked 2021
 18. Statistiska uppgifter per juni 2021 Pdf, 329.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 19. Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per juni 2021 Pdf, 679.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 20. Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av revisorernas granskning a välfärdsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsenheten Pdf, 917.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 21. Delgivningar 2021 Pdf, 16.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 22. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 Pdf, 379.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 23. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2021 Pdf, 137.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 24. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2021 Pdf, 154.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 25. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2021 Pdf, 139.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 26. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2021 Pdf, 131 kB, öppnas i nytt fönster.

  Tillkomna ärenden -

  Nytt ärende 4, Återremitterat från kommunfullmäktige 16 sept - Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke, Härryda kommun

  Nytt ärende 19, Nämndinitiativ om att ta fram plan för att motverka och behandla spelberoende Pdf, 153.2 kB, öppnas i nytt fönster.

  Nytt ärende 20, Nämndinitiativ om redovisning av pågående arbete med belysningsprogram och ljusföroreningar Pdf, 152.5 kB, öppnas i nytt fönster.

  Nytt ärende 18, Installation av solceller på Ekdalaskolans tak Pdf, 117.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Matilda Johansson, kommunsekreterare
031-724 87 59 matilda.johansson@harryda.se

Beslutsunderlag

I handlingarna hänvisar vi ibland till separata handlingar som inte finns med i materialet. Vill du ta del av dessa är du välkommen att kontakta kommunsekreteraren:
031-724 87 59
matilda.johansson@harryda.se