Kontakt
Lyssna

Rådet för idéburna organisationer

Rådet för idéburna organisationer är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för föreningar och idéburna organisationer i kommunen. Rådet sammanträder sex gånger per år och består av 5 politiker och 16 representanter från föreningar och idéburna organisationer i kommunen.

Välkommen på rådet för idéburna organisationers Öppna Möte

Alla medlemmar i föreningar och idéburna organisationer är välkomna!

På mötet ska nya ledamöter till rådet väljas och Jan Linde föreläser om civila samhällets roll för en jämlik hälsa.

Vill du eller någon annan i din förening bli ledamot i rådet för idéburna organisationer? Att delta i rådets arbete ger dig som föreningsrepresentant möjlighet att få information om och påverka kommunen i frågor som rör föreningslivet, så som samverkan kring integration, föreningsnavet, fritidsbanken, friluftsplan, detaljplaner, budget, lokalresursplan och agenda 2030. Längre ner på sidan kan du läsa om vad rådet har gjort sen rådet startades 2015.

Kom till Hindås stationshus den 8 november klockan 19 eller maila rådets sekreterare på emelie.ivarson@harryda.se om du är intresserad av att bli invald i rådet för idéburna organisationer.

Anmäl att du kommer på det Öppna Mötet till rådets sekreterare:
emelie.ivarson@harryda.se

VAR: Hindås stationshus
NÄR: 8 november kockan 19.00-21.00 

Rådet för idéburna organisationer arbete under mandatperioden

Sen rådet startade 2015 har några av de frågor som rådet hanterat varit föreningsstöd, informationsmöjligheter för föreningar, samverkan kring integration och biologisk mångfald.

Rådet har sammanträde fyra gånger per år. Utöver dessa fyra möten anordnar rådet varje år två Öppna Möten där alla idéburna organisationer och föreningar som verkar inom kommunen bjuds in. Vid de Öppna Mötena har frågor kring bland annat integration, föreningsregistret, föreningscertifiering, föreningsnavet, fritidsbanken och föreningsstöd varit på agendan.

Organisationernas representanter har tagit initiativ till att påverka den kommunala verksamheten när det gäller arbetet med biologisk mångfald samt verkat för samarbete mellan föreningsliv och kommun kring integration.

Rådet har även lämnat synpunkter och gett förslag till lämpliga anpassningar kring kommunens arbete med att etablera föreningsnavet. Rådet har tagit initiativ till att starta upp en gemensam föreningskalender och arbetat för att det ska finnas goda möjligheter för föreningar att nå ut med information på kulturhus och bibliotek i kommunen.

Rådet har utgjort ett referensorgan i frågor som rör föreningar genom att lämna synpunkter på tjänsteskrivelser, detaljplaner i samråds- och granskningsskeden och genom att lämna synpunkter till ekonomiutskottet inför arbete med kommunens budget, lokalresursplan och verksamhetsplan.

Rådet har kontinuerligt fått information från förvaltningen och kommunstyrelsen om bland annat kultur- och fritidsverksamheten, sportlabbet, certifiering av föreningar, fairtrade, europride, föreningsnavet, fritidsbanken, inriktningsmål för folkhälsa, inriktningsmål för integration, GDPR, Agenda 2030, slåtterängar, kartläggning av åker/ängsmark och arrendeavtal. Alla representanter i rådet har även presenterat sin förening på rådens sammanträden.

Rådets ledamöter och ersättare för mandatperioden 2015-2018

Ledamöter:

Håkan Eriksson (KD), ordförande
Martin Lamprecht (SP)
Ulla-Karin Johansson (S)

Ersättare:

Bengt Johansson (M)
Joakim Bernhardsson (S)

Verksamhetsområde Djur/Natur

 • Tom Delmefors, Landvetter Biodlarförening
 • Anders Pellmyr, Insjöriket mat- och trädgårdsrunda

Verksamhetsområde Folkbildning

 • Elisabeth Nilsson, Studieförbundet Vuxenskolan
 • Lotta Axelsson, ABF

Verksamhetsområde Idrott

 • Bengt Kvarnström, OK Landehof

Verksamhetsområde Kultur

 • Dan van Ginhoven, Mölnlycke musiksällskap och Mölnlycke blåsorkester

Verksamhetsområde Samhällsföreningar/Byalag

 • Lennart Palm, Härryda Civilförsvarförbund
 • Mette Waldrop, Hindås kommunalförening med flera

Verksamhetsområde Social verksamhet

 • Birgitta Garnemark, Röda korset
 • Karin Hvit, Företagsamma kvinnor, vice ordförande

Verksamhetsområde Ungdomsverksamhet

 • Ing-Britt Lindblad, Mölnlycke Scoutkår (NSF)

Kontakt

Emelie Ivarson beredningssekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

Relaterad information

Rådets möten 2018

kl 18.00-20.00

27 februari
17 maj
13 september
29 november

Öppna Möten 2018
kl 19.00-21.00

12 april 
8 november

På de två öppna mötena som anordnas varje år är representanter från alla idéburna organisationer i kommunen välkomna.

Rådets instruktioner