Kontakt
Lyssna

Rådet för idéburna organisationer

Rådet för idéburna organisationer är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för föreningar och idéburna organisationer i kommunen. Rådet sammanträder sex gånger per år och består av 5 politiker och 16 representanter från föreningar och idéburna organisationer i kommunen.

Rådet för idéburna organisationer arbete under mandatperioden

Sen rådet startade 2015 har några av de frågor som rådet hanterat varit föreningsstöd, informationsmöjligheter för föreningar, samverkan kring integration och biologisk mångfald.

Rådet har sammanträde fyra gånger per år. Utöver dessa fyra möten anordnar rådet varje år två Öppna Möten där alla idéburna organisationer och föreningar som verkar inom kommunen bjuds in. Vid de Öppna Mötena har frågor kring bland annat integration, föreningsregistret, föreningscertifiering, föreningsnavet, fritidsbanken och föreningsstöd varit på agendan.

Organisationernas representanter har tagit initiativ till att påverka den kommunala verksamheten när det gäller arbetet med biologisk mångfald samt verkat för samarbete mellan föreningsliv och kommun kring integration.

Rådet har även lämnat synpunkter och gett förslag till lämpliga anpassningar kring kommunens arbete med att etablera föreningsnavet. Rådet har tagit initiativ till att starta upp en gemensam föreningskalender och arbetat för att det ska finnas goda möjligheter för föreningar att nå ut med information på kulturhus och bibliotek i kommunen.

Rådet har utgjort ett referensorgan i frågor som rör föreningar genom att lämna synpunkter på tjänsteskrivelser, detaljplaner i samråds- och granskningsskeden och genom att lämna synpunkter till ekonomiutskottet inför arbete med kommunens budget, lokalresursplan och verksamhetsplan.

Rådet har kontinuerligt fått information från förvaltningen och kommunstyrelsen om bland annat kultur- och fritidsverksamheten, sportlabbet, certifiering av föreningar, fairtrade, europride, föreningsnavet, fritidsbanken, inriktningsmål för folkhälsa, inriktningsmål för integration, GDPR, Agenda 2030, slåtterängar, kartläggning av åker/ängsmark och arrendeavtal. Alla representanter i rådet har även presenterat sin förening på rådens sammanträden.

Rådets ledamöter och ersättare för perioden 2019-2022 utses under januari-februari 2019.

Kontakt

Emelie Ivarson beredningssekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

Relaterad information

Rådets möten 2019


Öppna Möten 2019

På de två öppna mötena som anordnas varje år är representanter från alla idéburna organisationer i kommunen välkomna.

Rådets instruktioner