Kontakt
Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. Kommunstyrelsen har hand om samtliga verksamheter som kommunfullmäktige beslutat att inte lägga på annan nämnd, bolag, stiftelse eller förening.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet, samt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Kommunstyrelsen är också krisledningsnämnd.

Ledamöterna sammanträder två gånger i månaden och mötena är inte offentliga. Sammanträden 2019

Kommunstyrelsens utskott

Bereder budget och övriga ekonomiskt relaterade ärenden till kommunstyrelsen samt utgör forum för samråd, ömsesidig dialog och information i tidigt skede mellan kommunstyrelsen och förvaltningen.

Under kommunstyrelsen sorterar även:

Kontakt

Matilda Johansson, kommunsekreterare
031-724 87 59matilda.johansson@harryda.se

GDPR Dataskyddsombud

Madeleine Arvidsson Wäli, dataskyddsombud
031- 335 52 53e-post till dataskyddsombud