Protokoll, webbsändning och handlingar 31 mars 2022

Här kan du ta del av protokoll, webbsändning och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2022.

Protokoll

Protokoll publiceras här cirka en vecka efter kommunfullmäktiges sammanträde.

Protokollen publiceras utan underskrift, vill du ha en signerad kopia kontakta kommunsekreteraren, magdalena.lindberg@harryda.se

Protokoll §§ 28-58 Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

 1. Upprop och val av justerare, tillkännagivande av plats och tid för justering samt fastställande av dagordning
 2. Avsägelser och fyllnadsval
 3. Remittering av inkomna medborgarförslag Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster.
 4. Inkomna interpellationer
 5. Information om årsredovisning 2021
  Helena Hatheyer, redovisningschef
 6. Allmänhetens frågestund om årsredovisningen (30 min)
  Allmänheten välkomnas till Råda rum för att ställa frågor kring årsredovisningen. Frågestunden pågår maximalt 30 min.
 7. Revisorernas berättelse för 2021 Pdf, 3.3 MB.
 8. Årsredovisning 2021 Pdf, 7.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 9. Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2021
 10. Prövning av ansvarsfrihet för välfärdsnämnden 2021
 11. Prövning av ansvarsfrihet för miljö- och bygglovsnämnden 2021
 12. Prövning av ansvarsfrihet för Nämnden för överförmyndare i samverkan 2021
 13. Prövning av ansvarsfrihet för valnämnden 2021
 14. Prövning av ansvarsfrihet för beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 2021
 15. Prövning av ansvarsfrihet för beredningen för demokratifrågor 2021
 16. Ombudgetering av investeringar till 2022 Pdf, 407.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 17. Ekonomiska planeringsförutsättningar inför 2023-2025 (2027) Pdf, 616 kB, öppnas i nytt fönster.
 18. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av kommunens revisorers granskning av externt och internt intrångsskydd Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 19. Fastställande av ny politisk organisation att gälla från och med mandatperioden 2023- 2026 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 20. Antagande av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 21. Antagande av reglemente och godkännande av nytt avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 22. Återremitterat ärende: Upphävande av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 23. Upphävande av lokal handlingsplan för suicidpreventivit arbete Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 24. Svar på motion om ordningsvakter och utökad trygghet Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 25. Svar på motion om äldreomsorgsplan för Härryda kommun Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
 26. Svar på motion om att redovisa hur de kommunala skolorna kan genomföra en profilering Pdf, 918.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 27. Svar på motion om etablering av skolor i Härryda kommun Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 28. Svar på motion om att utreda möjligheten att bygga en solcellspark i Härryda kommun Pdf, 926.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 29. Svar på motion om behov av tydliga mål och uppföljning av kommunens miljöinsatser Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
 30. Svar på interpellation till välfärdsnämndens ordförande om simskola i Härryda kommun Pdf, 519.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 31. Svar på interpellation till välfärdsnämndens ordförande om likvärdig skola i hela kommunen Pdf, 607.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 32. Inkomna frågor

Kontakt

Magdalena Lindberg,
sekreterare i kommunfullmäktige
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se

I beslutsunderlaget hänvisar vi ibland till separata handlingar som inte finns med i materialet. Vill du ta del av dessa är du välkommen att kontakta sekreteraren:
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se