Lyssna

19 september

Här kan du lyssna på sammanträdets ärendepunkter eller ta del av innehållet via referatet under Relaterad information.

 1. Upprop och val av justerare samt kungörande av plats och tid för justering
 2. Information från revisorerna Öppnas i nytt fönster.
 3. Information från beredningen för framtidens välfärd och Öppnas i nytt fönster.
  samhällsutveckling Öppnas i nytt fönster.
 4. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av Öppnas i nytt fönster.
  ekonomisk månadsuppföljning per juni 2019 Öppnas i nytt fönster.
 5. Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av Öppnas i nytt fönster.
  ekonomisk månadsuppföljning per juni 2019 - Välfärdsnämnden Öppnas i nytt fönster.
 6. Antagande av taxa för Härryda kommuns prövning och tillsyn Öppnas i nytt fönster.
  enligt lagen om tobak och liknande produkter Öppnas i nytt fönster.
 7. Revidering av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda Öppnas i nytt fönster.
 8. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Öppnas i nytt fönster.
 9. Upphävande av instruktion för ungdomsråd i Härryda kommun Öppnas i nytt fönster.
 10. Godkännande av markanvisningsavtal på del av Dansered 1:64 Öppnas i nytt fönster.
 11. Fastställande av reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund Öppnas i nytt fönster.
 12. Godkännande av försäljning av industritomt i Bårhult Öppnas i nytt fönster.
 13. Fastställande av ny kommunikationspolicy för Härryda kommun Öppnas i nytt fönster.
 14. Fastställande av inriktning för utveckling av Råda säteri Öppnas i nytt fönster.
 15. Upphävande av beslut om placering av gymnastik- och Öppnas i nytt fönster.
  trampolinhall samt uppdrag gällande ny placering Öppnas i nytt fönster.
 16. Utredning som förvaltningen gjort, med anledning av motion i Öppnas i nytt fönster.
  kommunfullmäktige, om säkrare järnvägsövergång i Landvetter Öppnas i nytt fönster.
 17. Beavarande av motion om åtgärder som främjar biologisk mångfald Öppnas i nytt fönster.
 18. Besvarande av motion om att inrätta en visselblåsarfunktion i Öppnas i nytt fönster.
  Härryda kommun Öppnas i nytt fönster.
 19. Behandling av återremitterat ärende: Besvarande av motion om ett begränsat förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) Öppnas i nytt fönster.
 20. Remittering av inkomna medborgarförslag Öppnas i nytt fönster.
 21. Remittering av inkommen motion Öppnas i nytt fönster.
 22. Remittering av inkomna interpellationer Öppnas i nytt fönster.
 23. Avsägelse från Jan Andersson (M) som ersättare i Öppnas i nytt fönster.
  välfärdsnämnden, samt fyllnadsval Öppnas i nytt fönster.
 24. Fyllnadsval för Göran Hildén (L) som god man vid
  lantmäteriförättningar
 25. Avsägelse från Bengt Johansson (V) som ersättare i Öppnas i nytt fönster.
  kommunfullmäktige Öppnas i nytt fönster.
 26. Fyllnadsval efter Elin Svensson (S) som ledamot och vice ordförande i valnämnden Öppnas i nytt fönster.
 27. Ärende för kommunfullmäktiges kännedom Öppnas i nytt fönster.