Protokoll, webbsändning och handlingar 14 oktober 2021

Här kan du ta del av protokoll, webbsändning och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 oktober 2021.

Protokoll

Protokoll publiceras här cirka en vecka efter kommunfullmäktiges sammanträde.

Protokollen publiceras utan underskrift, vill du ha en signerad kopia kontakta kommunsekreteraren, magdalena.lindberg@harryda.se

Protokoll §§ 183-202 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

 1. Upprop och val av justerare, tillkännagivande av plats och tid för justering samt fastställande av dagordning
 2. Information om näringslivet i Härryda kommun och Göteborgsregionen
  Patrik Andersson, Business Region Göteborg (BRG) och Fredrik Ohlsson, näringslivschef Härryda kommun
 3. Avsägelser och fyllnadsval
 4. Remittering av inkomna medborgarförslag Pdf, 313.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 5. Remittering av inkomna motioner Pdf, 466.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 6. Remittering av inkomna interpellationer
 7. Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av revisorernas granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsenheten Pdf, 994.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 8. Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av ekonomisk månadsuppföljning per juni 2021 Pdf, 762.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Ärende för kommunfullmäktiges kännedom Pdf, 469 kB, öppnas i nytt fönster.
 10. Återremitterat ärende: Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 mfl Mölnlyckemotet i Mölnlycke, Härryda kommun Pdf, 24.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 11. Upphävande av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 12. Borgen för Härryda Vatten och Avfall AB Pdf, 315.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 13. Antagande av Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter Pdf, 670.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 14. Ändring i taxa för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE, och taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd Pdf, 793.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 15. Förlängning av uppdrag för den tillfälliga beredningen för demokratifrågor Pdf, 373.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 16. Besvarande av motion om konkurrensutsättning av näringslivsenheten Pdf, 775 kB, öppnas i nytt fönster.
 17. Besvarande av motion om bevarande av skyddsvärd natur i Härryda kommun Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 18. Besvarande av motion om barnkonventionen som lag Pdf, 724.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 19. Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande Naturreservat vid Hårssjön och Rambo mosse Pdf, 600 kB, öppnas i nytt fönster.
 20. Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om unga personers utsatthet i sociala medier Pdf, 575.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 21. Inkomna frågor

Kontakt

Magdalena Lindberg,
sekreterare i kommunfullmäktige
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se

I beslutsunderlaget hänvisar vi ibland till separata handlingar som inte finns med i materialet. Vill du ta del av dessa är du välkommen att kontakta sekreteraren:
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se