28 mars

Här kan du lyssna på sammanträdets ärendepunkter eller ta del av innehållet via referatet under Relaterad information.

 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justering Öppnas i nytt fönster.
 2. Information om årsredovisning 2018 Öppnas i nytt fönster.
 3. Allmänhetens frågestund om årsredovisning 2018 Öppnas i nytt fönster.
 4. Årsredovisning 2018 Öppnas i nytt fönster.
 5. Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning Öppnas i nytt fönster.
 6. Fastställande av resultatfond och ombudgetering med anledning av 2018 års budgetavvikelser Öppnas i nytt fönster.
 7. Ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2020-2024 Öppnas i nytt fönster.
 8. Strategisk plan 2019 Öppnas i nytt fönster.
 9. Godkännande av aktieägaravtal mellan aktieägarna i Förbo Aktiebolag Öppnas i nytt fönster.
 10. Revidering av riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Härryda kommun Öppnas i nytt fönster.
 11. Utredning som förvaltningen gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige avseende planskild korsning i Rävlanda Öppnas i nytt fönster.
 12. Utredning som förvaltningen gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige avseende simhall och ishall i Härryda kommun Öppnas i nytt fönster.
 13. Redovisning av medborgarförslag april 2019 Öppnas i nytt fönster.
 14. Bordlagt ärende: Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande indragningen av prenumerationen av Dagens Samhälle Öppnas i nytt fönster.
 15. Bordlagt ärende: Besvarande av motion om införande av kommunala ordningsvakter Öppnas i nytt fönster.
 16. Bordlagt ärende: Besvarande av motion om minskade barngrupper i förskolan Öppnas i nytt fönster.
 17. Bordlagt ärende: Besvarande av motion om alla barns rätt till minst 20 timmar i förskola eller i familjedaghem/pedagogisk omsorg. Öppnas i nytt fönster.
 18. Bordlagt ärende: Besvarande av motion om skolbarns fysiska "arbetsmiljö" Öppnas i nytt fönster.
 19. Bordlagt ärende: Besvarande av motion om införandet av arbetsmetoden Skolfam i Härryda. Öppnas i nytt fönster.
 20. Bordlagt ärende: Besvarande av motion om skolsköterskornas organisation Öppnas i nytt fönster.
 21. Bordlagt ärende: Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående kommunens IT-säkerhet. Svar på interpellationen publiceras senare. Öppnas i nytt fönster.
 22. Bordlagt ärende: Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande - hur och när ska avloppsfrågan lösas på Bocköhalvön? Svar på interpellationen publiceras senare. Öppnas i nytt fönster.
 23. Bordlagt ärende: Besvarande av interpellation om Landvetter Södra Öppnas i nytt fönster.
 24. Remittering av inkomna motioner Öppnas i nytt fönster.
 25. Avsägelse, Matina Duresén (M) som nämndeman, samt fyllnadsval Öppnas i nytt fönster.
 26. Avsägelse, Maria Kornevik Jakobsson (C) som ombud i Landvetter Södra Utveckling AB, samt fyllnadsval Öppnas i nytt fönster.
 27. Ärende för fullmäktiges kännedom Öppnas i nytt fönster.