Lyssna

19 september

Här kan du lyssna på sammanträdets ärendepunkter eller ta del av innehållet via referatet under Relaterad information.

 1. Upprop och val av justerare samt kungörande av plats och tid för justering
 2. Information från revisorernaöppnas i nytt fönster
 3. Information från beredningen för framtidens välfärd ochöppnas i nytt fönster
  samhällsutvecklingöppnas i nytt fönster
 4. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning avöppnas i nytt fönster
  ekonomisk månadsuppföljning per juni 2019öppnas i nytt fönster
 5. Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning avöppnas i nytt fönster
  ekonomisk månadsuppföljning per juni 2019 - Välfärdsnämndenöppnas i nytt fönster
 6. Antagande av taxa för Härryda kommuns prövning och tillsynöppnas i nytt fönster
  enligt lagen om tobak och liknande produkteröppnas i nytt fönster
 7. Revidering av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevaldaöppnas i nytt fönster
 8. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevaldaöppnas i nytt fönster
 9. Upphävande av instruktion för ungdomsråd i Härryda kommunöppnas i nytt fönster
 10. Godkännande av markanvisningsavtal på del av Dansered 1:64öppnas i nytt fönster
 11. Fastställande av reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbundöppnas i nytt fönster
 12. Godkännande av försäljning av industritomt i Bårhultöppnas i nytt fönster
 13. Fastställande av ny kommunikationspolicy för Härryda kommunöppnas i nytt fönster
 14. Fastställande av inriktning för utveckling av Råda säteriöppnas i nytt fönster
 15. Upphävande av beslut om placering av gymnastik- ochöppnas i nytt fönster
  trampolinhall samt uppdrag gällande ny placeringöppnas i nytt fönster
 16. Utredning som förvaltningen gjort, med anledning av motion iöppnas i nytt fönster
  kommunfullmäktige, om säkrare järnvägsövergång i Landvetteröppnas i nytt fönster
 17. Beavarande av motion om åtgärder som främjar biologisk mångfaldöppnas i nytt fönster
 18. Besvarande av motion om att inrätta en visselblåsarfunktion iöppnas i nytt fönster
  Härryda kommunöppnas i nytt fönster
 19. Behandling av återremitterat ärende: Besvarande av motion om ett begränsat förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri)öppnas i nytt fönster
 20. Remittering av inkomna medborgarförslagöppnas i nytt fönster
 21. Remittering av inkommen motionöppnas i nytt fönster
 22. Remittering av inkomna interpellationeröppnas i nytt fönster
 23. Avsägelse från Jan Andersson (M) som ersättare iöppnas i nytt fönster
  välfärdsnämnden, samt fyllnadsvalöppnas i nytt fönster
 24. Fyllnadsval för Göran Hildén (L) som god man vid
  lantmäteriförättningar
 25. Avsägelse från Bengt Johansson (V) som ersättare iöppnas i nytt fönster
  kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster
 26. Fyllnadsval efter Elin Svensson (S) som ledamot och vice ordförande i valnämndenöppnas i nytt fönster
 27. Ärende för kommunfullmäktiges kännedomöppnas i nytt fönster

Kontakt

Anna Jakobsson
administrativ chef
031-724 63 09anna.jakobsson@harryda.se

Relaterad information