Lyssna

12 december

Här kan du lyssna på sammanträdets ärendepunkter eller ta del av innehållet via referatet under Relaterad information.

 1. Upprop och val av justerare samt plats och tid för justering
 2. Information från revisorerna
 3. Förlängning av taxor för Räddningstjänsten Storgöteborg 2020
 4. Fastställande av taxa för tjänster enligt plan- och bygglagen
 5. Fastställande av taxor för verksamheten inom miljö- och
  hälsoskydd
 6. Fastställande av taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 2020
 7. Fastställande av taxa för avfall och slam 2020
 8. Avgifter för lotteriverksamhet
 9. Antagande av vision för Härryda kommun
 10. Antagande av Strategisk plan Agenda 2030 version 2.0
 11. Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning i kommunallagen – Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen och Gryaab AB
 12. Reviderad bolagsordning för Landvetter Södra Utveckling AB avseende hänvisning i kommunallagen
 13. Översyn av administrationen kring borgerliga vigslar
 14. Delgivning av kommunstyrelsens beslut avseende delårsbokslut - verksamhetsberättelse inklusive helårsprognos 2019
 15. Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av budget och verksamhetsplan 2020-2022
 16. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av budget och verksamhetsplan 2020-2022 samt uppdrag till
  kommunstyrelsen att göra tekniska justeringar av sektorernas ramar, avseende avslutad lönerevision
 17. Besvarande av motion hur Härryda kommun definierar vad som menas med ett trygghetsboende
 18. Besvarande av motion gällande införande av modell för arbetemed familjehemsplacerade barn inom skolan
 19. Besvarande av interpellation om nya grundskolor
 20. Fråga till kommunstyrelsens ordförande: När kommer svaret på motion om IT-säkerhet?
 21. Remittering av inkomna medborgarförslag
 22. Remittering av inkomna interpellationer
 23. Remittering av inkomna motioner
 24. Ärende för kännedom

Kontakt

Anna Jakobsson
administrativ chef
031-724 63 09anna.jakobsson@harryda.se

Relaterad information