2 maj

Här kan du lyssna på sammanträdets ärendepunkter eller ta del av innehållet via referatet under Relaterad information.

 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justering Öppnas i nytt fönster.
 2. Information Härryda Energi AB Öppnas i nytt fönster.
 3. Redovisning av medborgarförslag april 2018 Öppnas i nytt fönster.
 4. Återremitterat ärende avseende förlikningsavtal med Råda Säteri & Gästgifveri AB Öppnas i nytt fönster.
 5. Framställan från Gryaab AB angående ställningstagande till ingående av aktieägaravtal mellan ägarna i Gryaab AB och Bollebygdkommuns förvärv av aktier i Gryaab AB samt fastställande av Gryaab ABs bolagsordning Öppnas i nytt fönster.
 6. Utredning som förvaltningen gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige, avseende principer för förhandsbesked Öppnas i nytt fönster.
 7. Fastställande av årsredovisning 2017, verksamheten för vattentjänster Öppnas i nytt fönster.
 8. Fastställande av årsredovisning 2017, verksamheten för avfallstjänster Öppnas i nytt fönster.
 9. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av ekonomisk månadsuppföljning per februari 2018 Öppnas i nytt fönster.
 10. Besvarande av motion om kommunal satsning på Öppnas i nytt fönster.
  solcellsanläggningar Öppnas i nytt fönster.
 11. Besvarande av motion om säkring av återvinningsstationer Öppnas i nytt fönster.
 12. Besvarande av motion om Härryda – en tillgänglig kommun för alla Öppnas i nytt fönster.
 13. Besvarande av motion om badplatser anpassade för Öppnas i nytt fönster.
  funktionsnedsatta Öppnas i nytt fönster.
 14. Besvarande av motion om cykelplan Öppnas i nytt fönster.
 15. Besvarande av motion om laddstolpar vid nybyggnation Öppnas i nytt fönster.
 16. Besvarande av motion om handläggning av funktionshinderfrågor Öppnas i nytt fönster.
 17. Besvarande av interpellation gällande hedersförtryck Öppnas i nytt fönster.
 18. Besvarande av interpellation gällande klimatanpassning Öppnas i nytt fönster.
 19. Besvarande av interpellation gällande statliga medel för Öppnas i nytt fönster.
  upprustning av skollokaler och utemiljöer Öppnas i nytt fönster.
 20. Remittering av inkomna interpellationer Öppnas i nytt fönster.
 21. Remittering av inkomna medborgarförslag Öppnas i nytt fönster.
 22. Remittering av inkomna motioner Öppnas i nytt fönster.