Lyssna

2 maj

Här kan du lyssna på sammanträdets ärendepunkter eller ta del av innehållet via referatet under Relaterad information.

 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justeringöppnas i nytt fönster
 2. Information Härryda Energi ABöppnas i nytt fönster
 3. Redovisning av medborgarförslag april 2018öppnas i nytt fönster
 4. Återremitterat ärende avseende förlikningsavtal med Råda Säteri & Gästgifveri ABöppnas i nytt fönster
 5. Framställan från Gryaab AB angående ställningstagande till ingående av aktieägaravtal mellan ägarna i Gryaab AB och Bollebygdkommuns förvärv av aktier i Gryaab AB samt fastställande av Gryaab ABs bolagsordningöppnas i nytt fönster
 6. Utredning som förvaltningen gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige, avseende principer för förhandsbeskedöppnas i nytt fönster
 7. Fastställande av årsredovisning 2017, verksamheten för vattentjänsteröppnas i nytt fönster
 8. Fastställande av årsredovisning 2017, verksamheten för avfallstjänsteröppnas i nytt fönster
 9. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av ekonomisk månadsuppföljning per februari 2018öppnas i nytt fönster
 10. Besvarande av motion om kommunal satsning påöppnas i nytt fönster
  solcellsanläggningaröppnas i nytt fönster
 11. Besvarande av motion om säkring av återvinningsstationeröppnas i nytt fönster
 12. Besvarande av motion om Härryda – en tillgänglig kommun för allaöppnas i nytt fönster
 13. Besvarande av motion om badplatser anpassade föröppnas i nytt fönster
  funktionsnedsattaöppnas i nytt fönster
 14. Besvarande av motion om cykelplanöppnas i nytt fönster
 15. Besvarande av motion om laddstolpar vid nybyggnationöppnas i nytt fönster
 16. Besvarande av motion om handläggning av funktionshinderfrågoröppnas i nytt fönster
 17. Besvarande av interpellation gällande hedersförtrycköppnas i nytt fönster
 18. Besvarande av interpellation gällande klimatanpassningöppnas i nytt fönster
 19. Besvarande av interpellation gällande statliga medel föröppnas i nytt fönster
  upprustning av skollokaler och utemiljöeröppnas i nytt fönster
 20. Remittering av inkomna interpellationeröppnas i nytt fönster
 21. Remittering av inkomna medborgarförslagöppnas i nytt fönster
 22. Remittering av inkomna motioneröppnas i nytt fönster

Kontakt

Anna Jakobsson
administrativ chef
031-724 63 09anna.jakobsson@harryda.se

Relaterad information