29 januari

Här kan du lyssna på sammanträdets ärendepunkter eller ta del av innehållet via referatet under Relaterad information.

 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justering
 2. Allmänpolitisk debatt
 3. Överläggning av förslag till politiska inriktningsmål för utbildning, kultur och fritid
 4. Godkännande av försäljning av del av Bårhult 1:112
 5. Godkännande av försäljning av del av Bårhult 1:112
 6. Medlemskap i Tolkförmedling Väst
 7. Antagande av reglemente och godkännande av avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner
 8. Fairtrade City-diplomering i Härryda kommun
 9. Nya verksamheter inom sektorn för socialtjänst inom Barn och familj och Funktionsstöd
 10. Partistöd 2018
 11. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av kommunrevisionens granskning av sekretesshandling inom sektor för socialtjänst
 12. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av kommunrevisionens rapport av löpande granskning av intern kontroll i redovisningsrutiner
 13. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av kommunrevisionen granskning av kommunens diarieföring
 14. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av grundläggande granskning för 2016
 15. Utredning som förvaltningen gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige, avseende införande av servicegarantier
 16. Utredning som förvaltningen gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige, avseende giftfri kommun
 17. Utredning som förvaltningen gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige, avseende att implementera rutiner i det systematiska miljöarbetet och i miljöanpassad upphandling för att inte upphandla produkter med mikroplast
 18. Besvarande av motion om att utreda effekterna av befolkningstillväxt i olika takt
 19. Remittering av inkomna interpellationer
 20. Val av ombud i bolagsstämma med Landvetter Södra Utveckling AB till och med 2018
 21. Avsägelse och fyllnadsval Yvette Schöneman (SD)
 22. Avsägelse Dennis Björk (S)