26 mars

Här kan du lyssna på sammanträdets ärendepunkter eller ta del av innehållet via referatet under Relaterad information.

 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justering Öppnas i nytt fönster.
 2. Information om årsredovisning 2017 Öppnas i nytt fönster.
 3. Allmänhetens frågestund om årsredovisning 2017 Öppnas i nytt fönster.
 4. Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning Öppnas i nytt fönster.
 5. Årsredovisning 2017 Öppnas i nytt fönster.
 6. Fastställande av resultatfond och ombudgetering med anledning av 2017 års budgetavvikelser Öppnas i nytt fönster.
 7. Anvisningar för budget/plan 2019-2023 Öppnas i nytt fönster.
 8. Överläggning av förslag till politiska inriktningsmål för trafik Öppnas i nytt fönster.
 9. Överläggning av upphävande av politiska inriktningsmål för fastighet Öppnas i nytt fönster.
 10. Antagande av politiska inriktningsmål för konkurrensutsättning Öppnas i nytt fönster.
 11. Godkännande av marköverlåtelseavtal kvarter 3 Landvetter centrum Öppnas i nytt fönster.
 12. Förslag till revidering av placeringsföreskrifter inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Öppnas i nytt fönster.
 13. Ansvar för ärenden om kränkande behandling inom Öppnas i nytt fönster.
  skolverksamheten Öppnas i nytt fönster.
 14. Värdeöverföring från Förbo AB Öppnas i nytt fönster.
 15. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av granskning av samverkan och förebyggande arbete för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga Öppnas i nytt fönster.
 16. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av granskning av särskilt stöd till barn och unga i för- och grundskolan Öppnas i nytt fönster.
 17. Besvarande av medborgarförslag avseende barnens rätt till gratis skolkort Öppnas i nytt fönster.
 18. Besvarande av interpellation om klimatklivet Öppnas i nytt fönster.
 19. Besvarande av motion avseende att utreda driftsformer för idrottsanläggningar i ideell regi Öppnas i nytt fönster.
 20. Remittering av inkomna motioner Öppnas i nytt fönster.
 21. Remittering av inkomna interpellationer Öppnas i nytt fönster.
 22. Inkomna frågor Öppnas i nytt fönster.