22 oktober

Här kan du lyssna på sammanträdets ärendepunkter eller ta del av innehållet via referatet under Relaterad information.

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justering
 3. Parentation Öppnas i nytt fönster.
 4. Val av ordförande samt en förste och en andre vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2022 Öppnas i nytt fönster.
 5. Allmänhetens frågestund Öppnas i nytt fönster.
 6. Val av revisorer för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022 Öppnas i nytt fönster.
 7. Val av valberedning för tiden till och med den 14 oktober 2022 Öppnas i nytt fönster.
 8. Val av 4 ledamöter och 4 ersättare i Göteborgsregionens Öppnas i nytt fönster.
  kommunalförbund för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022 Öppnas i nytt fönster.
 9. Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till räddningstjänstförbundet storgöteborgs fullmäktige för tiden 1 december 2018 - 30 november 2022 Öppnas i nytt fönster.
 10. Information om delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2018 Öppnas i nytt fönster.
 11. Förlängning av samarbetsprojektet KOLV - Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificierad förvaltningsutbildning i Västsverige (KOLV) Öppnas i nytt fönster.
 12. Bekräftelse av avtal med Kommuninvest Öppnas i nytt fönster.
 13. Fastställande av förslag till revidering av förbundsordning och reglemenete för förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Öppnas i nytt fönster.
 14. Delgivning av yttrande över kommunrevisionens rapport "Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet" Öppnas i nytt fönster.
 15. Godkännande av marköverlåtelseavtal för Björkelid Öppnas i nytt fönster.
 16. Godkännande av förvärv av fastigheten Mölnlycke 1:160 Öppnas i nytt fönster.
 17. Redovisning av uppdrag om värdeskapande aktiviteter Öppnas i nytt fönster.
 18. Redovisning av medborgarförslag oktober 2018 Öppnas i nytt fönster.
 19. Besvarande av motion om riktlinjer enligt arbetsmiljölagen för ökad trygghet och studiero i kommunala skolor Öppnas i nytt fönster.
 20. Besvarande av motion om att invånarna ska prioriteras vid Öppnas i nytt fönster.
  fördelning av bostäder och tomtmark Öppnas i nytt fönster.
 21. Besvarande av motion om utökning av ishallskapaciteten i Öppnas i nytt fönster.
  Landvetter Öppnas i nytt fönster.
 22. Besvarande av motion om att bidragsbrott är ett hot mot välfärden som ska förhindras Öppnas i nytt fönster.
 23. Statistiska uppgifter 2018 Öppnas i nytt fönster.
 24. Fyllnadsval efter Britt Dovmyr Öppnas i nytt fönster.