Lyssna

22 oktober

Här kan du lyssna på sammanträdets ärendepunkter eller ta del av innehållet via referatet under Relaterad information.

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justering
 3. Parentationöppnas i nytt fönster
 4. Val av ordförande samt en förste och en andre vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2022öppnas i nytt fönster
 5. Allmänhetens frågestundöppnas i nytt fönster
 6. Val av revisorer för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022öppnas i nytt fönster
 7. Val av valberedning för tiden till och med den 14 oktober 2022öppnas i nytt fönster
 8. Val av 4 ledamöter och 4 ersättare i Göteborgsregionensöppnas i nytt fönster
  kommunalförbund för tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022öppnas i nytt fönster
 9. Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till räddningstjänstförbundet storgöteborgs fullmäktige för tiden 1 december 2018 - 30 november 2022öppnas i nytt fönster
 10. Information om delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2018öppnas i nytt fönster
 11. Förlängning av samarbetsprojektet KOLV - Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificierad förvaltningsutbildning i Västsverige (KOLV)öppnas i nytt fönster
 12. Bekräftelse av avtal med Kommuninvestöppnas i nytt fönster
 13. Fastställande av förslag till revidering av förbundsordning och reglemenete för förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborgöppnas i nytt fönster
 14. Delgivning av yttrande över kommunrevisionens rapport "Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet"öppnas i nytt fönster
 15. Godkännande av marköverlåtelseavtal för Björkelidöppnas i nytt fönster
 16. Godkännande av förvärv av fastigheten Mölnlycke 1:160öppnas i nytt fönster
 17. Redovisning av uppdrag om värdeskapande aktiviteteröppnas i nytt fönster
 18. Redovisning av medborgarförslag oktober 2018öppnas i nytt fönster
 19. Besvarande av motion om riktlinjer enligt arbetsmiljölagen för ökad trygghet och studiero i kommunala skoloröppnas i nytt fönster
 20. Besvarande av motion om att invånarna ska prioriteras vidöppnas i nytt fönster
  fördelning av bostäder och tomtmarköppnas i nytt fönster
 21. Besvarande av motion om utökning av ishallskapaciteten iöppnas i nytt fönster
  Landvetteröppnas i nytt fönster
 22. Besvarande av motion om att bidragsbrott är ett hot mot välfärden som ska förhindrasöppnas i nytt fönster
 23. Statistiska uppgifter 2018öppnas i nytt fönster
 24. Fyllnadsval efter Britt Dovmyröppnas i nytt fönster

Kontakt

Anna Jakobsson
administrativ chef
031-724 63 09anna.jakobsson@harryda.se

Relaterad information