17 december

Här kan du lyssna på sammanträdets ärendepunkter eller ta del av innehållet via referatet under Relaterad information.

 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justering Öppnas i nytt fönster.
 2. Omfördelning av medel med anledning av organisationsförändring inom sektorn för socialtjänst Öppnas i nytt fönster.
 3. Omfördelning av medel med anledning av att verksamheten för Öppnas i nytt fönster.
  bostadsanpassning övergår till sektorn för socialtjänst Öppnas i nytt fönster.
 4. Upphävande av beslut om möjligheten att tillsätta politiska Öppnas i nytt fönster.
  sekreterare för att finansiera lokaler i Eskilsby förskola och skola Öppnas i nytt fönster.
 5. Godkännande av ny placering av gymnastik- och trampolinhall Öppnas i nytt fönster.
 6. Fastställande av taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 2019 Öppnas i nytt fönster.
 7. Fastställande av taxa för avfall och slam 2019 Öppnas i nytt fönster.
 8. Fastställande av taxa och avgift inom fritidshem, fritidsklubb, Öppnas i nytt fönster.
  förskola och pedagogisk omsorg Öppnas i nytt fönster.
 9. Antagande av reglemente för Härryda kommuns revisorer Öppnas i nytt fönster.
 10. Antagande av reglemente för intern kontroll Öppnas i nytt fönster.
 11. Noterande av att sociala myndighetsnämnden upphör Öppnas i nytt fönster.
 12. Antagande av lokala ordningsföreskrifter Öppnas i nytt fönster.
 13. Antagande av plan för visionsarbetet Öppnas i nytt fönster.
 14. Antagande av friluftsplan för Härryda kommun Öppnas i nytt fönster.
 15. Återremitterat ärende: Besvarande av uppdrag avseende Öppnas i nytt fönster.
  förvaltningens användning av plastprodukter Öppnas i nytt fönster.
 16. Besvarande av uppdrag gällande riskutredning av Öppnas i nytt fönster.
  återvinningsstationer Öppnas i nytt fönster.
 17. Beslut angående utbetalning av partistöd 2019 Öppnas i nytt fönster.
 18. Besvarande av medborgarförslag om att bussbarn ska åka buss hem även efter fritids Öppnas i nytt fönster.
 19. Besvarande av motion – Personal inom skolan ska behärska Öppnas i nytt fönster.
  svenska Öppnas i nytt fönster.
 20. Besvarande av motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Härryda kommun Öppnas i nytt fönster.
 21. Godkännande av slutredovisning av Kulturhuset i Landvetter Öppnas i nytt fönster.
 22. Delgivning av ekonomisk månadsprognos per mars 2018 Öppnas i nytt fönster.
 23. Remittering av inkomna motioner Öppnas i nytt fönster.
 24. Remittering av medborgarförslag Öppnas i nytt fönster.
 25. Avsägelse, Maria Kornevik Jakobsson (C), samt fyllnadsval Öppnas i nytt fönster.
 26. Avsägelse, Leo Welter (SD), samt fyllnadsval Öppnas i nytt fönster.
 27. Ärenden för fullmäktiges kännedom Öppnas i nytt fönster.