Kontakt
Lyssna

Kommunens organisation

Politisk organisation

Härryda kommun har en politisk organisation där kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för all verksamhet..

Bilden är klickbar

Politisk organisation Revisorer valnämnd miljö- och bygglovsnämnd Överförmyndarnämnd kommunstyrelsen social myndighetsnämnd ekonomiutskott pensionärsråd rådet för funktionshinderfrågor ungdomsforum brottsförebyggande råd krisledningsnämnd Rådet för idéburna organisationer

Förvaltningsorganisation

Härryda kommun har en förvaltning bestående tre sektorer med fokus på kärnverksamheten (utbildning och kultur, socialtjänst, samhällsbyggnad), en sektor för stöd till kärnverksamheten (teknik och förvaltningsstöd) samt tre centrala stabsfunktioner (ekonomi, personal och utveckling).
Bilden är klickbar

sektorn för utbildning och kultur Kommundirektör sektor utbildning och kultur sektorn för socialtjänst sektorn för samhällsbyggnad sektor för teknik och förvaltningsstöd Centrala stabsfunktioner