Lyssna

Underrättelse

Granskning av detaljplan för del av fastigheten Råda 1:1 m.fl., MÖLNLYCKEMOTET, i Mölnlycke, Härryda kommun


Härryda kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan som nu är föremål för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Detaljplanen tas fram med utökat förfarande.

Planområdet ligger vid väg 40, strax söder om Mölnlyckemotet. Syftet med detaljplanen är att utveckla området med nya verksamheter och skapa en välkomnande entré till Mölnlycke. I planen ingår också en säkrare och mer attraktiv cykelförbindelse till Mölndal och Göteborg, samt till Mölnlycke företagspark norr om motet.

Förslaget är förenligt med Härryda kommuns gällande översiktsplan, ÖP2012.

Granskningstiden pågår mellan 1 april – 29 april 2021.

Granskningsförslaget finns tillgängligt på Härryda kommuns hemsida: www.harryda.se/molnlyckemotet. Förslaget finns också tillgängligt i kommunhuset i Mölnlycke under ordinarie öppettider.

Information om förslaget kan lämnas av planarkitekt Anna Sofia Wannerskog, 031-724 88 39 eller plan@harryda.se.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha kommit in senast 29 april 2021 till Härryda kommun, Samhällsbyggnad, 435 80 MÖLNLYCKE eller till plan@harryda.se. Det går även att skicka in synpunkter genom att fylla i formuläret på detaljplanens hemsida. Endast sakägare som senast under granskningstiden har framfört skriftliga synpunkter, som inte tillgodosetts, får rätt att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Kontakt

Anna Sofia Wannerskog
planarkitekt
031-724 88 39 eller plan@harryda.se