Underrättelse

Detaljplan för bostäder inom Björröd 1:13 m.fl., SKÄLLSJÖÅS, i Landvetter


Härryda kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan som nu är föremål för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Planen tas fram med utökat förfarande. Eftersom du representerar en myndighet, förvaltning, bor i anslutning till aktuellt planområde och/eller är sakägare får du denna information.

Planområdet ligger söder om Landvetter längs med Eskilsbyvägen, vid Skällsjön. Området för Skällsjöås är ursprungligen ett fritidsstugeområde och består av cirka 70 bebyggda fastigheter. Förslag till detaljplan innebär utökade byggrätter för de befintliga bostadsfastigheterna i området för att möjliggöra åretruntboende.

Detaljplanen påverkas av Ny järnväg Göteborg-Borås, som är utpekat som riksintresse. På grund av osäkerheten kring järnvägens slutliga sträckning har kommunen valt att gå ut på samråd med två alternativ.

Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Samrådet pågår under tiden 17 januari – 14 februari 2022 Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast den 14 februari 2022. Synpunkterna ska märkas med diarienummer 2014KS434.

Ange namn och adress eller fastighetsbeteckning så det framgår vem som skickat synpunkterna.

Ni kan lämna synpunkter och ställa frågor på tre sätt:
1. Fylla i samrådsformuläret på sidan harryda.se/skallsjoas
2. Lämna synpunkter i brev till: Härryda kommun, Samhällsbyggnad, 435 80 MÖLNLYCKE
3. Skicka e-post till plan@harryda.se
Skrivelser som kommer in under planarbetets gång besvaras inte var för sig utan ingår som en del i planhandlingarna. Alla inkomna skrivelser blir offentliga handlingar det vill säga vem som helst har rätt att läsa dem och hämta ut kopior av dem.

Digital träff
Härryda kommun presenterar detaljplanen på ett digitalt samrådsmöte den 3 februari klockan 16:30-17.30. Där möter du en projektgrupp med olika ansvarsområden som du också kan ställa skriftliga frågor, och komma med synpunkter till. En deltagarlänk kommer publiceras på harryda.se/skallsjoas

Handlingar och underlag
Samrådshandlingarna som består av planbeskrivning och två alternativ till plankarta, finns tillgängliga i kommunhuset i Mölnlycke. Handlingarna finns även samlade på
harryda.se/skallsjoas

Kontakt

Charlotte Lundberg, planarkitekt telefon
031-724 88 45 plan@harryda.se