Lyssna

Tillkännagivande: Kommunfullmäktige
2021-06-17

På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten endast deltar vid kommunfullmäktiges sammanträde via webbsändningen.

Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.

Kommunfullmäktige sammanträder digitalt torsdagen den
17 juni 2021, kl 17.00 med endast ordförande och vice ordförande på plats i Råda Rum, Råda församlingshem i Mölnlycke.

 • Upprop och val av justerare, tillkännagivande av plats och tid för justering samt fastställande av dagordning
 • Information från Härryda Vatten och Avfall AB
 • Avsägelser och fyllnadsval
 • Remittering av inkomna medborgarförslag
 • Remittering av inkomna interpellationer
 • Delgivning av kommunstyrelsens beslut avseende granskning av projektstyrningen av byggnationen av överföringledningar för dricksspillvatten mellan Landvetter-Hindås mm.
 • Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av revisorernas grundläggande granskning 2020
 • Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av revisorernas granskning av intern kontroll 2020
 • Överskridande av budget för underhållsåtgärder av fastigheter för 2021, samt ekonomisk månadsuppföljning per mars 2021 för kommunstyrelsen
 • Ärende för kommunfullmäktiges kännedom
 • Budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar för Härryda kommun
 • Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke inom del av Hulebäck 1:282 och 1:153
 • Fastställande av revidering av ägardirektiv för Gryaab AB
 • Fastställande av revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB
 • Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för Tolkförmedlingen Väst 2020
 • Godkännande av tilläggsavtal avseende fastighetsöverlåtelseavtal för del av Mölnlycke 1:168
 • Framflyttat startdatum för införandet av nytt stödsystem, Strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning
 • Tillfälligt tillägg till avtal om kommunal avtalssamverkan avseende serveringstillstånd och tillsyn samt taxa år 2021
 • Rapportering av avtalssamverkan 2020
 • Information från den tillfälliga beredningen för demokratifrågor
 • Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande - Vem äger IES?
 • Besvarande av motion om Håll Sverige rent-dagen
 • Besvarande av motion om att införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun
 • Besvarande av motion om resursfördelning i kommunens skolor
 • Besvarande av motion om hedersomnämnande Hållbarhet
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande om exploatörsdrivna detaljplaner
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående yttrande till Trafikverkets avseende samråd 3
 • Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om hjälp till utsatta kvinnor
 • Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om besparingar i skolverksamheten