Lyssna

Tillkännagivande: Kommunfullmäktige
2020-10-15

På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten endast deltar vid kommunfullmäktiges sammanträde via webbsändningen.

Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.

Kommunfullmäktige sammanträder i Råda Rum, Råda församlingshem, Mölnlycke torsdagen den 15 oktober 2020,
kl 18.00.

 1. Upprop och val av justerare, tillkännagivande av plats och tid för
  justering samt fastställande av dagordning
 2. Information från Förbo AB
  Peter Granstedt, VD
 3. Information från Landvetter Södra Utveckling AB
  Maria Ådahl, VD
 4. Information från Härryda Energi AB
  Susanne Ernfridsson, VD
 5. Behandling av återremitterat ärende: Godkännande av översiktsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan
 6. Behandling av återremitterat ärende: Antagande av riktlinjer för uttag av gatukostnader, samt upphävande av nu gällande riktlinjer
 7. Antagande av taxor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
 8. Fastställande av riktlinje för beräkning av avgiftsutrymme enligt socialtjänstlagen
 9. Antagande av strategier och regler för stöd till ideella föreningar
  och folkbildning
 10. Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av ekonomisk månadsuppföljning per juni 2020
 11. Besvarande av motion om demokrati i Härryda kommun
 12. Besvarande av motion om influensavaccination
 13. Besvarande av motion om arrendeavtal, en central föreningsfråga
 14. Besvarande av motion om kommunala åtgärder för att minska konsekvenserna av fel i folkbokföringen och säkerställa röstlängden vid kommande val
 15. Besvarande av motion om arvode för förtroendevalda
 16. Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Hur väljs aktörer ut?
 17. Remittering av inkomna medborgarförslag
 18. Remittering av inkomna interpellationer
 19. Avsägelser och fyllnadsval
 20. Ärende för kommunfullmäktiges kännedom