Kontakt
Lyssna

Tillkännagivande Kommunfullmäktige

 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justering
 2. Information från Förbo AB om verksamheten 2018
 3. Allmänpolitisk debatt
 4. Information från Håkan Jacobsson och Jessica Stenhoff angående godkännande av investeringsutgift
 5. Godkännande av investeringsutgift och tecknande av utökat
  kontrakt med Svevia AB för byggnation av överföringsledningar för dricks- och spillvatten mellan Landvetter och Hindås, vattenverk i Hindås, intagsledningar och råvattenpumpstation samt högreservoar
 6. Godkännande av marköverlåtelseavtal Landvetters-Backa 1:177
 7. Antagande av reglemente för valnämnden
 8. Antagande av reglemente för välfärdsnämnden
 9. Besvarande av motion om införande av kommunala ordningsvakter
 10. Besvarande av motion om minskade barngrupper i förskolan
 11. Besvarande av motion om alla barns rätt till minst 20 timmar i
  förskola eller familjedaghem/pedagogisk omsorg
 12. Besvarande av motion om skolbarns fysiska "arbetsmiljö"
 13. Besvarande av motion om införandet av arbetsmetoden Skolfam i Härryda kommun
 14. Besvarande av motion om skolsköterskornas organisation
 15. Besvarande av interpellation angående kommunens IT-säkerhet
 16. Besvarande av interpellation - hur och när ska avloppsfrågan lösas på Bocköhalvön
 17. Besvarande av interpellation om Landvetter Södra
 18. Remittering av medborgarförslag
 19. Inkommen fråga
 20. Avsägelse, Per Vorberg (M), samt fyllnadsval
 21. Avsägelse, Björn Magnusson (S), samt fyllnadsval