Lyssna

Kungörelse

Samråd om detaljplan

Detaljplan för del av Hulebäck 1:34 m. fl., NY SKOLA I DJUPEDALSÄNG i Mölnlycke, Härryda kommun.

Härryda kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan som nu är föremål för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplanen uppförs med utökat förfarande och är nu i samrådsskedet.

Planområdet är beläget cirka 1 kilometer söder om Mölnlycke centrum, i bostadsområdet Djupedalsäng. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av en ny skola inom området samt att säkerställa tillgången till yta för utevistelse för alla skolelever i området.

Samrådet pågår under tiden 16 november – 14 december 2020.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida: https://www.harryda.se/nyskoladjupedalsanglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På hemsidan finns även en informationsfilm som beskriver detaljplanen och samrådet. Samrådshandlingarna finns även tillgängliga i kommunhusets entré. Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Anna Sofia Wannerskog, 031-724 88 39 eller plan@harryda.se.

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast den 14 december 2020 till Härryda kommun, Samhällsbyggnad, 435 80 MÖLNLYCKE eller till plan@harryda.se