Kungörelse

Granskning av detaljplan för del av Hindås 1:433 m fl BOSTÄDER PÅ BOCKÖHALVÖN i Hindås, Härryda kommun

Härryda kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan som nu är föremål för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Planen tas fram med utökat förfarande.

Planområdet ligger i Hindås centrala delar vid Västra Nedsjön. Planområdet om­fattar övervägande del av Bocköhalvön samt del av Boråsvägen i områdets södra del.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra förtätning av befintlig bostadsbe­byggelse på Bocköhalvön med hänsyn till områdets kulturvärden samt till att försörja samt­liga fastigheter med kommunalt vatten och avlopp och till att förbättra vägen fram till badplatsen. Detaljplanen ska även möjliggöra övertagande av huvud­manna­­skapet för denna vägsträcka liksom för del av Ring­vägen och del av Graneliden. Detaljplanen ska även möjliggöra ombyggnation av del av Västra Nedsjövägen.

Förslaget är förenligt med Härryda kommuns gällande översiktsplan, ÖP2012. Detaljplanen bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan.

Följande fastigheter kan komma att beröras av intrång och inlösas som allmän platsmark: delar av Hindås 1:3, 1:103, 1:199, 1:233, 1:256, 1:277 och 1:433. Hindås 1:199 och 1:256 ligger utanför planområdet.

Granskningsförslaget finns tillgängligt på Härryda kommuns hemsida: www.harryda.se/bockohalvon Länk till annan webbplats. under perioden 13 juni – 8 juli 2022. Förslaget finns också tillgängligt i kommunhuset i Mölnlycke samt Hindås bibliotek under ordinarie öppettider.

Öppet hus med representanter från Sektorn för samhällsbyggnad och Härryda Vatten och Avfall AB kommer att hållas i Hindås församlingshem den 30 juni kl 17.00-18.30. Klockan 17.30 kommer en kortare presentation av planförslaget att hållas.

Frågor gällande detaljplanen besvaras av planarkitekt Anna Wallin på 031-724 62 66 eller plan@harryda.se och frågor gällande gatukostnadsutredningen besvaras av mark- och exploateringsingenjör Adam Bove på 076-831 84 01 eller markochexploatering@harryda.se.

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast 8 juli 2022 till Härryda kommun, Samhällsbyggnad, 435 80 MÖLNLYCKE eller till plan@harryda.se. Det går även att skicka in synpunkter genom att fylla i formuläret på detaljplanens hemsida.

Tänk på att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Synpunkter som kommer in under granskningstiden kommer att sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande som blir offentligt. Alla inkomna synpunkter blir offentliga handlingar. Det innebär att vem som helst har rätt att hämta ut kopior av dem och läsa dem.