Anslag/bevis: Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-02

Paragrafer

§§ 17-32

Datum då anslag sätts upp

2022-06-09

Datum då anslag tas ner

2022-07-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Josefin Wiberg