Anslag/bevis: Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-10

Paragrafer

§§ 1-16

Datum då anslag sätts upp

2022-03-17

Datum då anslag tas ner

2022-04-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Sofia Almqvist