Anslag/bevis: Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-08-31

Paragrafer

§§ 153-155, 157-174

Datum då anslag sätts upp

2022-09-08

Datum då anslag tas ner

2022-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson