Anslag/Bevis: Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-20

Paragrafer

§§ 151-152

Datum då anslag sätts upp

2022-06-21

Datum då anslag tas ner

2022-07-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson