Anslag/bevis: Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-04

Paragrafer

§§ 96-102

Datum då anslag sätts upp

2022-05-05

Datum då anslag tas ner

2022-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Matilda Johansson