Anslag/bevis: Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-04

Paragrafer

§§ 81-95, 103-112

Datum då anslag sätts upp

2022-05-12

Datum då anslag tas ner

2022-06-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson