Anslag/bevis: Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-15

Paragrafer

§§ 332-336

Datum då anslag sätts upp

2021-12-16

Datum då anslag tas ner

2022-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson