Anslag/bevis: Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-17

Paragrafer

§§ 282-307

Datum då anslag sätts upp

2021-11-25

Datum då anslag tas ner

2021-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Magdalena Lindberg