Lyssna

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-26

Paragrafer

§§ 173-174

Datum då anslag sätts upp

2021-05-27

Datum då anslag tas ner

2021-06-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson