Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-09-13

Paragrafer

§§ 216-233

Datum då anslag sätts upp

2022-09-14

Datum då anslag tas ner

 2022-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Håkan Hammarbäck