Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-08-16

Paragrafer

§§ 202-205

Datum då anslag sätts upp

2022-08-17

Datum då anslag tas ner

 2022-09-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson