Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-08-09

Paragrafer

§§ 199-201

Datum då anslag sätts upp

2022-08-10

Datum då anslag tas ner

 2022-09-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson