Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-06-21

Paragrafer

§§ 160-174

Datum då anslag sätts upp

2022-06-22

Datum då anslag tas ner

 2022-07-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Emelie Ivarson