Anslag/Bevis:
Myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-05-03

Paragrafer

§§ 97-110

Datum då anslag sätts upp

2022-05-04

Datum då anslag tas ner

2022-05-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus, kansliet

Sekreterare

Therese Melkersson